گروه دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل http://nitcfdgroup.mihanblog.com 2020-05-27T16:09:41+01:00 text/html 2017-06-05T07:48:11+01:00 nitcfdgroup.mihanblog.com امیرحسین قاسمی زمان ارائه پروژه درس CFD خرداد 96 http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/47 <font face="Mihan-IransansLight" size="2">زمان ارائه نهایی پروژه های درس&nbsp;CFD روز چهارشنبه مورخ 17/3/96در آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشگاه می باشد. لازم به ذکر است که عدم حضور هر دانشجو در روز مذکور و زمان اعلام شده برای هر دانشجو&nbsp;به منزله انصراف از ارائه پروژه&nbsp;بوده و نمره ایشان&nbsp;لحاظ نخواهد&nbsp;شد. </font><div><font size="2"></font><font face="Mihan-IransansLight"></font><br></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>گزارش باید شامل موارد و&nbsp;فصل های زیر باشد&nbsp;:</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>فصل اول:</b> مقدمه</font><font face="Mihan-IransansLight" size="2"> ای کلی در مورد موضوع مقاله و مفهوم آن و هدف انجام آن</font><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><br>فصل دوم: </b>مروری بر کار های انجام شده ( ترجمه introduction مقاله)</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><br>فصل سوم:</b> فرضیات مسئله و معادلات حاکم</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><br>فصل چهارم: </b>روند انجام شبیه سازی در نرم افزار گمبیت و فلوئنت( یا Workbench) و نتایج ( شامل نمودارها، کانتورها، وکتورها و ... به همراه توضیح و تفسیر هر شکل حداقل به اندازه یک پاراگراف)</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><br>فصل پنجم:</b> نتیجه گیری و پیشنهاد برای کارهای آتی</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><br>گزارش باید کامل، فصل بندی شده و دارای<b>&nbsp;</b></font><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>فهرست</b></font><font face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp;باشد و اصول گزارش نویسی رعایت شود</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><br>هر کدام از بخش های ذکر شده بخشی از نمره را به خود اختصاص می دهند. بدیهی است که بیشترین نمره مربوط به فصل چهارم می باشد</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2"></font><font face="Mihan-IransansLight"></font><br></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">زیبایی و کامل بودن گزارش مهم می باشد.</font></div><font size="2"><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup><strike></strike><br></div></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="2">ساعت مربوط به حضور هر دانشجو نیز متعاقباً اعلام می شود</font></div><font face="Mihan-IransansLight"></font><br> text/html 2017-04-01T08:23:36+01:00 nitcfdgroup.mihanblog.com امیرحسین قاسمی سری اول پروژه های CFD http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/46 <div><font face="Mihan-IransansLight" size="2">12 مقاله در حال حاظر پیوست شده است. دانشجویان در صورت انتخاب هر کدام از مقاله ها، شماره ی مقاله ی مورد نظر را در بخش نظرات، قسمت متن اصلی اعلام کنند و نام و نام خانوادگی خود را نیز در قسمت مربوطه بنویسند تا دانشجویان بعدی مقاله تکراری انتخاب نکنند.</font></div><div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">بعد از انتخاب مقاله، شماره ی مقاله و نام خود را به آدرس ایمیل a.ghasemi@stu.nit.ac.ir نیز بفرستید تا آن مقاله به نام شما ثبت شود</font></div></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2"><a title="حقختقزفس" href="http://s9.picofile.com/file/8290865100/projects1_2_95.rar.html" target="_blank">دانلود مقاله ها </a><b> </b></font></div> text/html 2017-01-15T18:47:33+01:00 nitcfdgroup.mihanblog.com امیرحسین قاسمی زمان بندی ارائه دانشجویان http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/44 <div><font size="3">اولویت ارائه دانشجویان در فایل&nbsp;زیر داده شده است.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><a title="presentation time" href="http://s8.picofile.com/file/8279099134/presentation_time_1_95.pdf.html" target="_blank"><font size="4">دانلود فایل</font></a></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><b><font size="3"></font><br></b></span></div> text/html 2017-01-13T09:53:47+01:00 nitcfdgroup.mihanblog.com امیرحسین قاسمی زمان ارائه نهایی پروژه CFD http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/43 <div><font size="2">&nbsp;زمان ارائه نهایی پروژه های درس&nbsp;CFD روز دوشنبه مورخ 27/10/95 در آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشگاه می باشد. لازم به ذکر است که عدم حظور هر دانشجو در روز مذکور به منزله انصراف از سری دوم ارائه ها بوده و نمره ایشان از 4 نمره حساب شده و لحاظ می شود. </font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">گزارش سری دوم باید شامل موارد و&nbsp;فصل های زیر باشد&nbsp;:</font></div><div><font size="2">1- فهرست</font></div><div><font size="2">2- مقدمه ( شامل توضیحی از کارهای جدید انجام شده در مسئله)</font></div><div><font size="2">3- شبیه سازی و توضیح روند انجام تغییرات در نرم افزار گمبیت و فلوئنت</font></div><div><font size="2">4- نتایج ( شامل نمودارها، کانتورها، وکتورها و ...) و مقایسه با نتایج اولیه مقاله( نتایج قبل از اعمال تغییرات جدید)</font></div><div><font size="2">5- پیشنهادات</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ساعت مربوط به حضور هر دانشجو نیز متعاقباً اعلام می شود</font></div> text/html 2016-12-23T13:45:42+01:00 nitcfdgroup.mihanblog.com امیرحسین قاسمی زمان ارائه پروژه CFD http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/42 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;">زمان ارائه نهایی گمبیت و فلوئنت پروژه درس CFD (روز دوم) روز یک شنبه مورخ 5 دی 95 در آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشگاه می باشد. لیست زمان بندی و اولویت ارائه دانشجویان در زیر داده شده است.</span><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8279656918/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87.pdf.html" target="_blank" title="presentation time"><b><font size="3">دریافت فایل زمانبندی</font></b></a></div> text/html 2016-12-19T09:51:08+01:00 nitcfdgroup.mihanblog.com امیرحسین قاسمی زمان بندی ارائه درس CFD http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/41 <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3">فایل زمانبندی برای ارائه پروژه را می توانید از لینک زیر دریافت کنید. بدین منظور در روز سه شنبه 30 آذر ماه 95، برای ارائه پروژه باید به آزمایشگاه مکانیک سیالات مراجعه فرمایید.</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3"></font><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3">لازم به ذکر است که برای ارائه باید فایل گمبیت و فلوئنت و word و pdf گزارش را در CD تحویل دهید. حضور هر دانشجو در زمان تعیین شده برای او الزامی می باشد.</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><font size="2" style="font-size: 12px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font size="4" style="font-size: 12px;">&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8279099134/presentation_time_1_95.pdf.html" target="_blank" title="presentation time" style="font-family: tahoma;"><font size="3"><b>دریافت فایل زمانبندی</b></font></a></div><div><b style="color: rgb(2, 52, 111); text-decoration: none;"><br></b></div> text/html 2016-12-16T05:37:48+01:00 nitcfdgroup.mihanblog.com امیرحسین قاسمی روند آماده کردن گزارش برای پروژه درس CFD http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/40 <div><br></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3">فصل های مربوط به گزارش به شرح زیر می باشند</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3"><br>فصل اول: مقدمه ای کلی در مورد موضوع مقاله و مفهوم آن و هدف انجام آن</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3"><br>فصل دوم: مروری بر کار های انجام شده ( ترجمه introduction مقاله)</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3"><br>فصل سوم: فرضیات مسئله و معادلات حاکم</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3"><br>فصل چهارم: روند انجام شبیه سازی در نرم افزار گمبیت و فلوئنت( یا Workbench) و نتایج ( شامل نمودارها، کانتورها، وکتورها و ... به همراه توضیح و تفسیر هر شکل حداقل به اندازه یک پاراگراف)</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3"><br>فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد برای کارهای آتی</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3"><br>گزارش باید کامل، فصل بندی شده و دارای&nbsp;</font><b><font size="3">فهرست</font></b><font size="3">&nbsp;باشد و اصول گزارش نویسی رعایت شود</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3"><br>هر کدام از بخش های ذکر شده بخشی از نمره را به خود اختصاص می دهند. بدیهی است که بیشترین نمره مربوط به فصل چهارم می باشد</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3">زیبایی و کامل بودن گزارش مهم می باشد.</font></div></div><div><font size="3"><br></font></div> text/html 2016-12-16T05:28:49+01:00 nitcfdgroup.mihanblog.com امیرحسین قاسمی زمان ارائه پروژه CFD http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/39 <div><br></div><div><font size="3">زمان ارائه نهایی گمبیت و فلوئنت پروژه درس CFD روز سه شنبه مورخ 30 آذر 95 در آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشگاه می باشد. لیست زمان بندی و اولویت ارائه دانشجویان متعاقباً اعلام می گردد.&nbsp;</font></div> text/html 2016-12-01T12:39:08+01:00 nitcfdgroup.mihanblog.com امیرحسین قاسمی سری دوم پروژه های CFD http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/38 <div><font size="2">&nbsp;تعداد 20 مقاله پیوست شده است. آخرین زمان ثبت مقالات CFD تا روز دوشنبه مورخ 15/9/95 می باشد و بعد از آن تاریخ، پروژه ای ثبت نخواهد شد و در صورت ثبت شدن بعد از تاریخ مذکور، نصف نمره به پروژه تعلق خواهد گرفت. لطفاً هرچه زودتر مقاله ی مربوط به پروژه خود را تعیین کنید. بعد از انتخاب مقاله نیز شماره مقاله و نام خود را به آدرس a.ghasemi@stu.nit.ac.ir ایمیل کنید تا مقاله به نام شما ثبت شود. </font></div><div><br></div><div><br></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp; <a title="cfd project-part2" href="http://s9.picofile.com/file/8276812342/CFD_Project_part2_t1_95.rar.html" target="_blank"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></font><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دانلود مقالات</font></a></font><font size="4"><b> </b></font></div> text/html 2016-10-14T17:49:20+01:00 nitcfdgroup.mihanblog.com امیرحسین قاسمی سری اول پروژه های CFD http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/37 <p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">12 مقاله در حال حاظر پیوست شده است. دانشجویان در صورت انتخاب هر کدام از مقاله ها، شماره ی مقاله ی مورد نظر را در بخش نظرات، قسمت متن اصلی اعلام کنند و نام و نام خانوادگی خود را نیز در قسمت مربوطه بنویسند تا دانشجویان بعدی مقاله تکراری انتخاب نکنند.</font></p><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">بعد از انتخاب مقاله، شماره ی مقاله و نام خود را به آدرس ایمیل a.ghasemi@stu.nit.ac.ir نیز بفرستید تا آن مفاله به نام شما ثبت شود</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp; <a title="project-1" href="http://s8.picofile.com/file/8270854134/cfd_1.rar.html" target="_blank"><b><font face="Mihan-IransansLight" size="4">دانلود مقالات</font></b></a></div> text/html 2016-07-26T14:28:54+01:00 nitcfdgroup.mihanblog.com حسام رمضان زاده چگونه در CFD به جواب درست برسیم؟ http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/35 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; border: 0px; font-family: WYekan; font-size: 16px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 24px; text-align: justify;">در این پست به بررسی نحوه رسیدن به یک جواب درست در CFD و روند حل یک مساله به روش استاندارد می پردازیم.<br style="box-sizing: border-box;">بسیاری از افرادی که CFD کار می کنند، نحوه درست حل یک مساله رو نمی دونند. شاید از نظر علمی در یک موضوع خاصی تخصص بسیار خوبی هم داشته باشند ولی این تخصص به هیچ وجه ضامن رسیدن به یک جواب خوب نیست. دلیل این موضوع، ناآگاه بودن شخص از نحوه انجام درست یک تحقیق مخصوصا در زمینه حساسی همچون CFD هست که در اکثر مواقع، دلیل، عدم آگاهی فرد از روند استاندارد حل یک مساله هست.<br style="box-sizing: border-box;">به طور خیلی خلاصه مراحل انجام یک مساله به روش عددی شامل مراحل زیر هست:<br style="box-sizing: border-box;">۱٫ ساده سازی هندسه، شرایط مساله، شبکه با کیفیت، حل به صورت ابتدائی و پیدا کردن مشکلات فنی.<br style="box-sizing: border-box;">۲٫ اعمال کردن شرایط پیچیده تر که مرتبط با مساله اصلی است و پیدا کردن مشکلات فنی.<br style="box-sizing: border-box;">۳٫ تلاش برای صحت سنجی و مانیتورینگ مساله.<br style="box-sizing: border-box;">۴٫ تهیه و اجرا کردن مساله اصلی با پارامترهای مختلف.<br style="box-sizing: border-box;">۵٫ استخراج مناسب نتایج.<br style="box-sizing: border-box;">۶٫ و از همه مهمتر رعایت نظم در طول تمامی مراحل بالاست.<br style="box-sizing: border-box;">عمل نکردن صحیح به هرکدام از موارد فوق ممکن است منجر به عدم موفقیت کاربر شود. ساده سازی هندسه یکی از جمله قسمت هایی است که خیلی مورد توجه تازه کاران قرار نمی گیرد. معمولا تازه کاران عرصه CFD تصور می کنند یک هندسه پیچیده نشان دهنده حرفه ای بودن کار است، در حالی که این برداشت در بین CFD کاران با تجربه، مزاحی بیش نیست. هندسه باید تا آنجا که به نتایج حل اصلی (که مد نظر است) لطمه ای نزند، ساده شود. هندسه پیچیده اغلب باعث ریزتر شدن شبکه، به وجود آمدن شبکه های بی کیفیت و در نتیجه واگرا شدن سریع حلگر و یا به دست آمدن نتایج غلط پس از یک حل بسیار طولانی می شود. از طرف دیگر استفاده از یک شبکه با کیفیت در حل مساله است. فکر می کنید شبکه بندی، چند درصد از حجم یک مساله CFD را به خود اختصاص می دهد؟ از نظر افراد دارای سابقه این حجم چیزی در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است. یعنی حجم عظیم کار باید روی شبکه بندی صرف شود. این مرحله هم از جمله مراحلی هست که خیلی مورد توجه افراد قرار نمی گیرد و در نتیجه بعد از حل، از نرم افزار CFD به خاطر تولید نتایج دور از واقعیت گله می کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; border: 0px; font-family: WYekan; font-size: 16px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 24px; text-align: justify;"><a href="http://openfoam.ir/wp-content/uploads/2016/02/3.png" style="box-sizing: border-box; color: royalblue; text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.2s ease-in-out; background: transparent;"><img class="aligncenter wp-image-495" src="http://openfoam.ir/wp-content/uploads/2016/02/3.png" alt="3" width="600" height="321" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; height: auto; max-width: 100%; display: block; margin: 0px auto;"></a>پله پله کار کردن و به تدریج پیچیده تر کردن یک مساله، کلید طلایی حل مساله در CFD هست. هیچ گاه سعی نکنید یک مساله پیچیده که شامل چندین مدل می شود را یکباره حل کنید. فرض کنید شما می خواهید یک مساله دو فازی، متخلخل، با سیال غیر نیوتنی را حل کنید. اولین قدم تست کردن تک به تک این مدل هاست. همیشه مساله خود رو به چند بلوک تقسیم بندی کنید و روی هر بلوک جداگانه کار کنید. به این بلوک ها به صورت یک جعبه سیاه نگاه کنید. هرکدام از این بلوک ها یک ورودی و یک خروجی دارند. در نهایت بلوک ها را به هم متصل کنید تا مساله کلی حل شود. هیچ گاه تک بلوکه کار نکنید! در مساله گفته شده در بالا، در هر مرحله یک مدل را وارد کار کنید، مشکلات و خطاهای آن را (که قریب به اکثر مواقع به وجود می آیند) برطرف کنید و سپس مدل بعدی را اضافه کنید.<br style="box-sizing: border-box;">اما در حین حل، لازم است تا شما مساله خود را مانیتورینگ (Monitoring) کنید. این قسمت، موضوعی است که در پست های بعدی در مورد آن صحبت خواهد شد. مانیتورینگ مساله یعنی اینکه حلگر را در هنگام حل به حال خود رها نکنید! مانتورینگ شامل موارد زیر می شود:<br style="box-sizing: border-box;">۱٫ نمودار مانده ها<br style="box-sizing: border-box;">۲٫ نمودار پیوستگی<br style="box-sizing: border-box;">۳٫ ضرایب نیرو<br style="box-sizing: border-box;">۴٫ پرابینگ (Probing)<br style="box-sizing: border-box;">۵٫ عدد کورانت در مسائل ناپایا<br style="box-sizing: border-box;">۶٫ غیره بسته به مساله<br style="box-sizing: border-box;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; border: 0px; font-family: WYekan; font-size: 16px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 24px; text-align: justify;"><a href="http://openfoam.ir/wp-content/uploads/2016/02/monitoring.png" style="box-sizing: border-box; color: royalblue; text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.2s ease-in-out; background: transparent;"><img class="aligncenter wp-image-496 size-full" src="http://openfoam.ir/wp-content/uploads/2016/02/monitoring.png" alt="monitoring" width="600" height="395" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; height: auto; max-width: 100%; display: block; margin: 0px auto;"></a>آخر از همه استخراج مناسب نتایج، خود بحث دیگری است که شاید در آینده به آن پرداختیم. گاهی کاربران حتی با وجود حل درست مساله ولی با استخراج و نمایش اشتباه نتایج، به اشتباه تصور می کنند که مساله غلط حل شده. این بحث خود نیازمند یک وقت مجزا برای بررسی است. همه این موارد حاصل تجربه است و شاید در کتاب ها و منابع CFD زیاد به این موارد پرداخته نمی شود. اما عدم رعایت اینها خود عاملی است برای نتایج غلط و در نتیجه دلسرد شدن کاربر.<br style="box-sizing: border-box;">پس پست های بعدی رو دنبال کنید تا از CFD دلسرد نشید!</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; border: 0px; font-family: WYekan; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="5">کپی شده از &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://openfoam.ir/" target="" title="" style="font-family: tahoma;">www.openfoam.ir</a></font></p> text/html 2016-06-17T08:01:08+01:00 nitcfdgroup.mihanblog.com حسام رمضان زاده زمان ارایه کدهای CFD http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/34 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دانشجویان درس دینامیک سیالات محاسباتی برای ارایه کدها می توانند از ساعت</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;9 الی 12 صبح&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">یکشنبه 30&nbsp;خرداد&nbsp;به آزمایشگاه&nbsp;سیالات مراجعه کنند.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div> text/html 2016-06-16T17:46:24+01:00 nitcfdgroup.mihanblog.com امیرحسین قاسمی ارائه نهایی CFD http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/33 <div><font size="3">فایل زمانبندی برای ارائه پروژه را می توانید از لینک زیر دریافت کنید. بدین منظور در روز یکشنبه&nbsp;30 خردادماه، برای ارائه پروژه باید به آزمایشگاه مکانیک سیالات مراجعه فرمایید.</font></div><div><font size="3"></font><br></div><div><font size="3">لازم به ذکر است که برای ارائه باید فایل گمبیت و فلوئنت و word و pdf گزارش را در CD تحویل دهید.</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font size="4"> </font><a title="presentation time" href="http://s6.picofile.com/file/8252732876/presentation_time.pdf.html" target="_blank"><b><font size="4">دریافت فایل زمانبندی</font></b></a> </div> text/html 2016-06-12T18:13:25+01:00 nitcfdgroup.mihanblog.com حسام رمضان زاده توضیح در مورد زمان و نوع ارایه کدهای درس دینامیک سیالات محاسباتی http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/32 <font size="3"> با سلام</font><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">زمان ارایه کدهای درس دینامیک سیالات محاسباتی یکشنبه 30 خرداد می باشد.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">لازم به ذکر است که نمره تمرین های دستی 1.5 نمره و نمره کدهای نوشته &nbsp;شده 1.5 نمره می باشد.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نمره تمرین های کد نویسی به دو صورت محاسبه می گردد :&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">روش اول : به آن دسته از دانشجویانی که از ارائه شفاهی انصراف بدهند در صورت کامل بودن کدهای تحویل داده شده نمره 0.5 از 1.5 تعلق میگیرد.یعنی از مجموع&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">نمرات تمرین های دستی و کد در صورت کامل بودن نمره 2 خواهند گرفت.</span></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">روش دوم:به آن دسته از دانشجویانی که به صورت شفاهی ارایه بدهند در صورت عدم تسلط به پرسش های مطرح شده علاوه بر آنکه هیچ نمره ای از کد تعلق</font><span style="font-size: medium;">&nbsp;نخواهد گرفت،نمره تمرین های دستی آن ها نیز کاهش خواهد یافت.</span></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" size="3">به عنوان مثال اگر دانشجویی همه تمرین های دستی و کد را تحویل داده و از ارائه انصراف دهد از مجموع تمرین های دستی و کد نمره 2 خواهد گرفت.</font></div><div><font color="#3333ff" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" size="3">و اگر این دانشجو در ارائه شفاهی شرکت کند و تسلط کافی نداشته باشد به عنوان مثال از مجموع تمرین های دستی و کد نمره 0 خواهد گرفت.</font></div><div><font color="#3333ff" size="3"><br></font></div><div><font size="3">موفق باشید</font></div> text/html 2016-06-04T10:38:42+01:00 nitcfdgroup.mihanblog.com امیرحسین قاسمی روند آماده کردن گزارش برای پروژه درس CFD http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/30 <div><font size="3">فصل های مربوط به گزارش به شرح زیر می باشند<br>فصل اول: مقدمه ای کلی در مورد موضوع مقاله و مفهوم آن و هدف انجام آن<br>فصل دوم: مروری بر کار های انجام شده ( ترجمه introduction مقاله)<br>فصل سوم: فرضیات مسئله و معادلات حاکم<br>فصل چهارم: روند انجام شبیه سازی در نرم افزار گمبیت و فلوئنت( یا Workbench) و نتایج ( شامل نمودارها، کانتورها، وکتورها و ... به همراه توضیح و تفسیر هر شکل حداقل به اندازه یک پاراگراف)<br>فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد برای کارهای آتی<br>گزارش باید کامل، فصل بندی شده و دارای </font><b><font size="3">فهرست</font></b><font size="3"> باشد و اصول گزارش نویسی رعایت شود<br>هر کدام از بخش های ذکر شده بخشی از نمره را به خود اختصاص می دهند. بدیهی است که بیشترین نمره مربوط به فصل چهارم می باشد</font></div><div><font size="3">زیبایی و کامل بودن گزارش مهم می باشد.</font></div><div><br></div><div><br><br> </div>