گروه دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل tag:http://nitcfdgroup.mihanblog.com 2020-05-27T16:09:44+01:00 mihanblog.com زمان ارائه پروژه درس CFD خرداد 96 2017-06-05T07:48:11+01:00 2017-06-05T07:48:11+01:00 tag:http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/47 امیرحسین قاسمی زمان ارائه نهایی پروژه های درس CFD روز چهارشنبه مورخ 17/3/96در آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشگاه می باشد. لازم به ذکر است که عدم حضور هر دانشجو در روز مذکور و زمان اعلام شده برای هر دانشجو به منزله انصراف از ارائه پروژه بوده و نمره ایشان لحاظ نخواهد شد. گزارش باید شامل موارد و فصل های زیر باشد :فصل اول: مقدمه ای کلی در مورد موضوع مقاله و مفهوم آن و هدف انجام آنفصل دوم: مروری بر کار های انجام شده ( ترجمه introduction مقاله)فصل سوم: فرضیات مسئله و معادلات حاکمفصل چ زمان ارائه نهایی پروژه های درس CFD روز چهارشنبه مورخ 17/3/96در آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشگاه می باشد. لازم به ذکر است که عدم حضور هر دانشجو در روز مذکور و زمان اعلام شده برای هر دانشجو به منزله انصراف از ارائه پروژه بوده و نمره ایشان لحاظ نخواهد شد.

گزارش باید شامل موارد و فصل های زیر باشد :

فصل اول: مقدمه ای کلی در مورد موضوع مقاله و مفهوم آن و هدف انجام آن

فصل دوم:
مروری بر کار های انجام شده ( ترجمه introduction مقاله)

فصل سوم:
فرضیات مسئله و معادلات حاکم

فصل چهارم:
روند انجام شبیه سازی در نرم افزار گمبیت و فلوئنت( یا Workbench) و نتایج ( شامل نمودارها، کانتورها، وکتورها و ... به همراه توضیح و تفسیر هر شکل حداقل به اندازه یک پاراگراف)

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهاد برای کارهای آتی

گزارش باید کامل، فصل بندی شده و دارای 
فهرست باشد و اصول گزارش نویسی رعایت شود

هر کدام از بخش های ذکر شده بخشی از نمره را به خود اختصاص می دهند. بدیهی است که بیشترین نمره مربوط به فصل چهارم می باشد

زیبایی و کامل بودن گزارش مهم می باشد.


ساعت مربوط به حضور هر دانشجو نیز متعاقباً اعلام می شود

]]>
سری اول پروژه های CFD 2017-04-01T08:23:36+01:00 2017-04-01T08:23:36+01:00 tag:http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/46 امیرحسین قاسمی 12 مقاله در حال حاظر پیوست شده است. دانشجویان در صورت انتخاب هر کدام از مقاله ها، شماره ی مقاله ی مورد نظر را در بخش نظرات، قسمت متن اصلی اعلام کنند و نام و نام خانوادگی خود را نیز در قسمت مربوطه بنویسند تا دانشجویان بعدی مقاله تکراری انتخاب نکنند.بعد از انتخاب مقاله، شماره ی مقاله و نام خود را به آدرس ایمیل a.ghasemi@stu.nit.ac.ir نیز بفرستید تا آن مقاله به نام شما ثبت شوددانلود مقاله ها 12 مقاله در حال حاظر پیوست شده است. دانشجویان در صورت انتخاب هر کدام از مقاله ها، شماره ی مقاله ی مورد نظر را در بخش نظرات، قسمت متن اصلی اعلام کنند و نام و نام خانوادگی خود را نیز در قسمت مربوطه بنویسند تا دانشجویان بعدی مقاله تکراری انتخاب نکنند.
بعد از انتخاب مقاله، شماره ی مقاله و نام خود را به آدرس ایمیل a.ghasemi@stu.nit.ac.ir نیز بفرستید تا آن مقاله به نام شما ثبت شود


دانلود مقاله ها
]]>
زمان بندی ارائه دانشجویان 2017-01-15T18:47:33+01:00 2017-01-15T18:47:33+01:00 tag:http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/44 امیرحسین قاسمی اولویت ارائه دانشجویان در فایل زیر داده شده است.دانلود فایل اولویت ارائه دانشجویان در فایل زیر داده شده است.

دانلود فایل

]]>
زمان ارائه نهایی پروژه CFD 2017-01-13T09:53:47+01:00 2017-01-13T09:53:47+01:00 tag:http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/43 امیرحسین قاسمی  زمان ارائه نهایی پروژه های درس CFD روز دوشنبه مورخ 27/10/95 در آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشگاه می باشد. لازم به ذکر است که عدم حظور هر دانشجو در روز مذکور به منزله انصراف از سری دوم ارائه ها بوده و نمره ایشان از 4 نمره حساب شده و لحاظ می شود. گزارش سری دوم باید شامل موارد و فصل های زیر باشد :1- فهرست2- مقدمه ( شامل توضیحی از کارهای جدید انجام شده در مسئله)3- شبیه سازی و توضیح روند انجام تغییرات در نرم افزار گمبیت و فلوئنت4- نتایج ( شامل نمودارها، کانتورها، وکتورها و ...) و م  زمان ارائه نهایی پروژه های درس CFD روز دوشنبه مورخ 27/10/95 در آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشگاه می باشد. لازم به ذکر است که عدم حظور هر دانشجو در روز مذکور به منزله انصراف از سری دوم ارائه ها بوده و نمره ایشان از 4 نمره حساب شده و لحاظ می شود.

گزارش سری دوم باید شامل موارد و فصل های زیر باشد :
1- فهرست
2- مقدمه ( شامل توضیحی از کارهای جدید انجام شده در مسئله)
3- شبیه سازی و توضیح روند انجام تغییرات در نرم افزار گمبیت و فلوئنت
4- نتایج ( شامل نمودارها، کانتورها، وکتورها و ...) و مقایسه با نتایج اولیه مقاله( نتایج قبل از اعمال تغییرات جدید)
5- پیشنهادات

ساعت مربوط به حضور هر دانشجو نیز متعاقباً اعلام می شود
]]>
زمان ارائه پروژه CFD 2016-12-23T13:45:42+01:00 2016-12-23T13:45:42+01:00 tag:http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/42 امیرحسین قاسمی زمان ارائه نهایی گمبیت و فلوئنت پروژه درس CFD (روز دوم) روز یک شنبه مورخ 5 دی 95 در آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشگاه می باشد. لیست زمان بندی و اولویت ارائه دانشجویان در زیر داده شده است.دریافت فایل زمانبندی زمان ارائه نهایی گمبیت و فلوئنت پروژه درس CFD (روز دوم) روز یک شنبه مورخ 5 دی 95 در آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشگاه می باشد. لیست زمان بندی و اولویت ارائه دانشجویان در زیر داده شده است.

دریافت فایل زمانبندی
]]>
زمان بندی ارائه درس CFD 2016-12-19T09:51:08+01:00 2016-12-19T09:51:08+01:00 tag:http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/41 امیرحسین قاسمی فایل زمانبندی برای ارائه پروژه را می توانید از لینک زیر دریافت کنید. بدین منظور در روز سه شنبه 30 آذر ماه 95، برای ارائه پروژه باید به آزمایشگاه مکانیک سیالات مراجعه فرمایید.لازم به ذکر است که برای ارائه باید فایل گمبیت و فلوئنت و word و pdf گزارش را در CD تحویل دهید. حضور هر دانشجو در زمان تعیین شده برای او الزامی می باشد.    دریافت فایل زمانبندی فایل زمانبندی برای ارائه پروژه را می توانید از لینک زیر دریافت کنید. بدین منظور در روز سه شنبه 30 آذر ماه 95، برای ارائه پروژه باید به آزمایشگاه مکانیک سیالات مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است که برای ارائه باید فایل گمبیت و فلوئنت و word و pdf گزارش را در CD تحویل دهید. حضور هر دانشجو در زمان تعیین شده برای او الزامی می باشد.


    دریافت فایل زمانبندی

]]>
روند آماده کردن گزارش برای پروژه درس CFD 2016-12-16T05:37:48+01:00 2016-12-16T05:37:48+01:00 tag:http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/40 امیرحسین قاسمی فصل های مربوط به گزارش به شرح زیر می باشندفصل اول: مقدمه ای کلی در مورد موضوع مقاله و مفهوم آن و هدف انجام آنفصل دوم: مروری بر کار های انجام شده ( ترجمه introduction مقاله)فصل سوم: فرضیات مسئله و معادلات حاکمفصل چهارم: روند انجام شبیه سازی در نرم افزار گمبیت و فلوئنت( یا Workbench) و نتایج ( شامل نمودارها، کانتورها، وکتورها و ... به همراه توضیح و تفسیر هر شکل حداقل به اندازه یک پاراگراف)فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد برای کارهای آتیگزارش باید کامل، فصل بندی شده و دارای فهرست باشد
فصل های مربوط به گزارش به شرح زیر می باشند

فصل اول: مقدمه ای کلی در مورد موضوع مقاله و مفهوم آن و هدف انجام آن

فصل دوم: مروری بر کار های انجام شده ( ترجمه introduction مقاله)

فصل سوم: فرضیات مسئله و معادلات حاکم

فصل چهارم: روند انجام شبیه سازی در نرم افزار گمبیت و فلوئنت( یا Workbench) و نتایج ( شامل نمودارها، کانتورها، وکتورها و ... به همراه توضیح و تفسیر هر شکل حداقل به اندازه یک پاراگراف)

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد برای کارهای آتی

گزارش باید کامل، فصل بندی شده و دارای 
فهرست باشد و اصول گزارش نویسی رعایت شود

هر کدام از بخش های ذکر شده بخشی از نمره را به خود اختصاص می دهند. بدیهی است که بیشترین نمره مربوط به فصل چهارم می باشد

زیبایی و کامل بودن گزارش مهم می باشد.

]]>
زمان ارائه پروژه CFD 2016-12-16T05:28:49+01:00 2016-12-16T05:28:49+01:00 tag:http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/39 امیرحسین قاسمی زمان ارائه نهایی گمبیت و فلوئنت پروژه درس CFD روز سه شنبه مورخ 30 آذر 95 در آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشگاه می باشد. لیست زمان بندی و اولویت ارائه دانشجویان متعاقباً اعلام می گردد. 
زمان ارائه نهایی گمبیت و فلوئنت پروژه درس CFD روز سه شنبه مورخ 30 آذر 95 در آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشگاه می باشد. لیست زمان بندی و اولویت ارائه دانشجویان متعاقباً اعلام می گردد. 
]]>
سری دوم پروژه های CFD 2016-12-01T12:39:08+01:00 2016-12-01T12:39:08+01:00 tag:http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/38 امیرحسین قاسمی  تعداد 20 مقاله پیوست شده است. آخرین زمان ثبت مقالات CFD تا روز دوشنبه مورخ 15/9/95 می باشد و بعد از آن تاریخ، پروژه ای ثبت نخواهد شد و در صورت ثبت شدن بعد از تاریخ مذکور، نصف نمره به پروژه تعلق خواهد گرفت. لطفاً هرچه زودتر مقاله ی مربوط به پروژه خود را تعیین کنید. بعد از انتخاب مقاله نیز شماره مقاله و نام خود را به آدرس a.ghasemi@stu.nit.ac.ir ایمیل کنید تا مقاله به نام شما ثبت شود.    دانلود مقالات  تعداد 20 مقاله پیوست شده است. آخرین زمان ثبت مقالات CFD تا روز دوشنبه مورخ 15/9/95 می باشد و بعد از آن تاریخ، پروژه ای ثبت نخواهد شد و در صورت ثبت شدن بعد از تاریخ مذکور، نصف نمره به پروژه تعلق خواهد گرفت. لطفاً هرچه زودتر مقاله ی مربوط به پروژه خود را تعیین کنید. بعد از انتخاب مقاله نیز شماره مقاله و نام خود را به آدرس a.ghasemi@stu.nit.ac.ir ایمیل کنید تا مقاله به نام شما ثبت شود.


   دانلود مقالات
]]>
سری اول پروژه های CFD 2016-10-14T17:49:20+01:00 2016-10-14T17:49:20+01:00 tag:http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/37 امیرحسین قاسمی 12 مقاله در حال حاظر پیوست شده است. دانشجویان در صورت انتخاب هر کدام از مقاله ها، شماره ی مقاله ی مورد نظر را در بخش نظرات، قسمت متن اصلی اعلام کنند و نام و نام خانوادگی خود را نیز در قسمت مربوطه بنویسند تا دانشجویان بعدی مقاله تکراری انتخاب نکنند.بعد از انتخاب مقاله، شماره ی مقاله و نام خود را به آدرس ایمیل a.ghasemi@stu.nit.ac.ir نیز بفرستید تا آن مفاله به نام شما ثبت شود   دانلود مقالات 12 مقاله در حال حاظر پیوست شده است. دانشجویان در صورت انتخاب هر کدام از مقاله ها، شماره ی مقاله ی مورد نظر را در بخش نظرات، قسمت متن اصلی اعلام کنند و نام و نام خانوادگی خود را نیز در قسمت مربوطه بنویسند تا دانشجویان بعدی مقاله تکراری انتخاب نکنند.

بعد از انتخاب مقاله، شماره ی مقاله و نام خود را به آدرس ایمیل a.ghasemi@stu.nit.ac.ir نیز بفرستید تا آن مفاله به نام شما ثبت شود

   دانلود مقالات
]]>
چگونه در CFD به جواب درست برسیم؟ 2016-07-26T14:28:54+01:00 2016-07-26T14:28:54+01:00 tag:http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/35 حسام رمضان زاده در این پست به بررسی نحوه رسیدن به یک جواب درست در CFD و روند حل یک مساله به روش استاندارد می پردازیم.بسیاری از افرادی که CFD کار می کنند، نحوه درست حل یک مساله رو نمی دونند. شاید از نظر علمی در یک موضوع خاصی تخصص بسیار خوبی هم داشته باشند ولی این تخصص به هیچ وجه ضامن رسیدن به یک جواب خوب نیست. دلیل این موضوع، ناآگاه بودن شخص از نحوه انجام درست یک تحقیق مخصوصا در زمینه حساسی همچون CFD هست که در اکثر مواقع، دلیل، عدم آگاهی فرد از روند استاندارد حل یک مساله هست.به طور خیلی خلاصه مراحل انجام یک مس در این پست به بررسی نحوه رسیدن به یک جواب درست در CFD و روند حل یک مساله به روش استاندارد می پردازیم.
بسیاری از افرادی که CFD کار می کنند، نحوه درست حل یک مساله رو نمی دونند. شاید از نظر علمی در یک موضوع خاصی تخصص بسیار خوبی هم داشته باشند ولی این تخصص به هیچ وجه ضامن رسیدن به یک جواب خوب نیست. دلیل این موضوع، ناآگاه بودن شخص از نحوه انجام درست یک تحقیق مخصوصا در زمینه حساسی همچون CFD هست که در اکثر مواقع، دلیل، عدم آگاهی فرد از روند استاندارد حل یک مساله هست.
به طور خیلی خلاصه مراحل انجام یک مساله به روش عددی شامل مراحل زیر هست:
۱٫ ساده سازی هندسه، شرایط مساله، شبکه با کیفیت، حل به صورت ابتدائی و پیدا کردن مشکلات فنی.
۲٫ اعمال کردن شرایط پیچیده تر که مرتبط با مساله اصلی است و پیدا کردن مشکلات فنی.
۳٫ تلاش برای صحت سنجی و مانیتورینگ مساله.
۴٫ تهیه و اجرا کردن مساله اصلی با پارامترهای مختلف.
۵٫ استخراج مناسب نتایج.
۶٫ و از همه مهمتر رعایت نظم در طول تمامی مراحل بالاست.
عمل نکردن صحیح به هرکدام از موارد فوق ممکن است منجر به عدم موفقیت کاربر شود. ساده سازی هندسه یکی از جمله قسمت هایی است که خیلی مورد توجه تازه کاران قرار نمی گیرد. معمولا تازه کاران عرصه CFD تصور می کنند یک هندسه پیچیده نشان دهنده حرفه ای بودن کار است، در حالی که این برداشت در بین CFD کاران با تجربه، مزاحی بیش نیست. هندسه باید تا آنجا که به نتایج حل اصلی (که مد نظر است) لطمه ای نزند، ساده شود. هندسه پیچیده اغلب باعث ریزتر شدن شبکه، به وجود آمدن شبکه های بی کیفیت و در نتیجه واگرا شدن سریع حلگر و یا به دست آمدن نتایج غلط پس از یک حل بسیار طولانی می شود. از طرف دیگر استفاده از یک شبکه با کیفیت در حل مساله است. فکر می کنید شبکه بندی، چند درصد از حجم یک مساله CFD را به خود اختصاص می دهد؟ از نظر افراد دارای سابقه این حجم چیزی در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است. یعنی حجم عظیم کار باید روی شبکه بندی صرف شود. این مرحله هم از جمله مراحلی هست که خیلی مورد توجه افراد قرار نمی گیرد و در نتیجه بعد از حل، از نرم افزار CFD به خاطر تولید نتایج دور از واقعیت گله می کنند.

3پله پله کار کردن و به تدریج پیچیده تر کردن یک مساله، کلید طلایی حل مساله در CFD هست. هیچ گاه سعی نکنید یک مساله پیچیده که شامل چندین مدل می شود را یکباره حل کنید. فرض کنید شما می خواهید یک مساله دو فازی، متخلخل، با سیال غیر نیوتنی را حل کنید. اولین قدم تست کردن تک به تک این مدل هاست. همیشه مساله خود رو به چند بلوک تقسیم بندی کنید و روی هر بلوک جداگانه کار کنید. به این بلوک ها به صورت یک جعبه سیاه نگاه کنید. هرکدام از این بلوک ها یک ورودی و یک خروجی دارند. در نهایت بلوک ها را به هم متصل کنید تا مساله کلی حل شود. هیچ گاه تک بلوکه کار نکنید! در مساله گفته شده در بالا، در هر مرحله یک مدل را وارد کار کنید، مشکلات و خطاهای آن را (که قریب به اکثر مواقع به وجود می آیند) برطرف کنید و سپس مدل بعدی را اضافه کنید.
اما در حین حل، لازم است تا شما مساله خود را مانیتورینگ (Monitoring) کنید. این قسمت، موضوعی است که در پست های بعدی در مورد آن صحبت خواهد شد. مانیتورینگ مساله یعنی اینکه حلگر را در هنگام حل به حال خود رها نکنید! مانتورینگ شامل موارد زیر می شود:
۱٫ نمودار مانده ها
۲٫ نمودار پیوستگی
۳٫ ضرایب نیرو
۴٫ پرابینگ (Probing)
۵٫ عدد کورانت در مسائل ناپایا
۶٫ غیره بسته به مساله

monitoringآخر از همه استخراج مناسب نتایج، خود بحث دیگری است که شاید در آینده به آن پرداختیم. گاهی کاربران حتی با وجود حل درست مساله ولی با استخراج و نمایش اشتباه نتایج، به اشتباه تصور می کنند که مساله غلط حل شده. این بحث خود نیازمند یک وقت مجزا برای بررسی است. همه این موارد حاصل تجربه است و شاید در کتاب ها و منابع CFD زیاد به این موارد پرداخته نمی شود. اما عدم رعایت اینها خود عاملی است برای نتایج غلط و در نتیجه دلسرد شدن کاربر.
پس پست های بعدی رو دنبال کنید تا از CFD دلسرد نشید!

کپی شده از       www.openfoam.ir

]]>
زمان ارایه کدهای CFD 2016-06-17T08:01:08+01:00 2016-06-17T08:01:08+01:00 tag:http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/34 حسام رمضان زاده دانشجویان درس دینامیک سیالات محاسباتی برای ارایه کدها می توانند از ساعت 9 الی 12 صبح یکشنبه 30 خرداد به آزمایشگاه سیالات مراجعه کنند.
دانشجویان درس دینامیک سیالات محاسباتی برای ارایه کدها می توانند از ساعت

 9 الی 12 صبح یکشنبه 30 خرداد به آزمایشگاه سیالات مراجعه کنند.
]]>
ارائه نهایی CFD 2016-06-16T17:46:24+01:00 2016-06-16T17:46:24+01:00 tag:http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/33 امیرحسین قاسمی فایل زمانبندی برای ارائه پروژه را می توانید از لینک زیر دریافت کنید. بدین منظور در روز یکشنبه 30 خردادماه، برای ارائه پروژه باید به آزمایشگاه مکانیک سیالات مراجعه فرمایید.لازم به ذکر است که برای ارائه باید فایل گمبیت و فلوئنت و word و pdf گزارش را در CD تحویل دهید.    دریافت فایل زمانبندی فایل زمانبندی برای ارائه پروژه را می توانید از لینک زیر دریافت کنید. بدین منظور در روز یکشنبه 30 خردادماه، برای ارائه پروژه باید به آزمایشگاه مکانیک سیالات مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است که برای ارائه باید فایل گمبیت و فلوئنت و word و pdf گزارش را در CD تحویل دهید.


    دریافت فایل زمانبندی
]]>
توضیح در مورد زمان و نوع ارایه کدهای درس دینامیک سیالات محاسباتی 2016-06-12T18:13:25+01:00 2016-06-12T18:13:25+01:00 tag:http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/32 حسام رمضان زاده با سلامزمان ارایه کدهای درس دینامیک سیالات محاسباتی یکشنبه 30 خرداد می باشد.لازم به ذکر است که نمره تمرین های دستی 1.5 نمره و نمره کدهای نوشته  شده 1.5 نمره می باشد.نمره تمرین های کد نویسی به دو صورت محاسبه می گردد : روش اول : به آن دسته از دانشجویانی که از ارائه شفاهی انصراف بدهند در صورت کامل بودن کدهای تحویل داده شده نمره 0.5 از 1.5 تعلق میگیرد.یعنی از مجموع نمرات تمرین های دستی و کد در صورت کامل بودن نمره 2 خواهند گرفت.روش دوم:به آن دسته از دانشجویانی که به صورت شفاهی ارایه با سلام

زمان ارایه کدهای درس دینامیک سیالات محاسباتی یکشنبه 30 خرداد می باشد.

لازم به ذکر است که نمره تمرین های دستی 1.5 نمره و نمره کدهای نوشته  شده 1.5 نمره می باشد.

نمره تمرین های کد نویسی به دو صورت محاسبه می گردد : 

روش اول : به آن دسته از دانشجویانی که از ارائه شفاهی انصراف بدهند در صورت کامل بودن کدهای تحویل داده شده نمره 0.5 از 1.5 تعلق میگیرد.یعنی از مجموع نمرات تمرین های دستی و کد در صورت کامل بودن نمره 2 خواهند گرفت.


روش دوم:به آن دسته از دانشجویانی که به صورت شفاهی ارایه بدهند در صورت عدم تسلط به پرسش های مطرح شده علاوه بر آنکه هیچ نمره ای از کد تعلق نخواهد گرفت،نمره تمرین های دستی آن ها نیز کاهش خواهد یافت.


به عنوان مثال اگر دانشجویی همه تمرین های دستی و کد را تحویل داده و از ارائه انصراف دهد از مجموع تمرین های دستی و کد نمره 2 خواهد گرفت.

و اگر این دانشجو در ارائه شفاهی شرکت کند و تسلط کافی نداشته باشد به عنوان مثال از مجموع تمرین های دستی و کد نمره 0 خواهد گرفت.

موفق باشید
]]>
روند آماده کردن گزارش برای پروژه درس CFD 2016-06-04T10:38:42+01:00 2016-06-04T10:38:42+01:00 tag:http://nitcfdgroup.mihanblog.com/post/30 امیرحسین قاسمی فصل های مربوط به گزارش به شرح زیر می باشندفصل اول: مقدمه ای کلی در مورد موضوع مقاله و مفهوم آن و هدف انجام آنفصل دوم: مروری بر کار های انجام شده ( ترجمه introduction مقاله)فصل سوم: فرضیات مسئله و معادلات حاکمفصل چهارم: روند انجام شبیه سازی در نرم افزار گمبیت و فلوئنت( یا Workbench) و نتایج ( شامل نمودارها، کانتورها، وکتورها و ... به همراه توضیح و تفسیر هر شکل حداقل به اندازه یک پاراگراف)فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد برای کارهای آتیگزارش باید کامل، فصل بندی شده و دارای فهرست باشد و اصول گزارش نو فصل های مربوط به گزارش به شرح زیر می باشند
فصل اول: مقدمه ای کلی در مورد موضوع مقاله و مفهوم آن و هدف انجام آن
فصل دوم: مروری بر کار های انجام شده ( ترجمه introduction مقاله)
فصل سوم: فرضیات مسئله و معادلات حاکم
فصل چهارم: روند انجام شبیه سازی در نرم افزار گمبیت و فلوئنت( یا Workbench) و نتایج ( شامل نمودارها، کانتورها، وکتورها و ... به همراه توضیح و تفسیر هر شکل حداقل به اندازه یک پاراگراف)
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد برای کارهای آتی
گزارش باید کامل، فصل بندی شده و دارای
فهرست باشد و اصول گزارش نویسی رعایت شود
هر کدام از بخش های ذکر شده بخشی از نمره را به خود اختصاص می دهند. بدیهی است که بیشترین نمره مربوط به فصل چهارم می باشد
زیبایی و کامل بودن گزارش مهم می باشد.]]>